Algemene Voorwaarden 2021

ALGEMENE VOORWAARDEN 2010/2021

Algemeen:
Onder IT-SKILLS NEDERLAND wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de website en daarbij alle diensten en producten van IT-SKILLS NEDERLAND, gevestigd en kantoorhoudende te Rhoon, Nederland op het adres: 316AJ in Rhoon.

Postadres: Julianastraat 41-B, 3161AJ in Rhoon, tel: 010-5013222, email: administratie@it-skills.nl. IT-SKILLS Nederland is ingeschreven in het handelsregister te Rotterdam, KvK-nummer 24490323, BTWnr: NL134904710B02. ING rekening NL19INGB0008032442 t.n.v. Marlon Barth te Rhoon.

Toepassing:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij IT-SKILLS NEDERLAND als leverancier van producten en diensten optreedt op het gebied van ICT, Grafische Vormgeving, Web ontwikkeling en Hosting.

Bestellingen:
Na ontvangst van uw betaling sturen wij uw bestelling (Product) naar u toe of kunt u deze afhalen en heeft u 14 dagen recht van retour. En vervolgens nogmaals veertien dagen om de bestelling terug te sturen. Tenzij anders is afgesproken m.b.t. de diensten en/of producten. Dit geldt ook voor drukwerk. U dient ten alle tijden een geldige reden op te geven voor het behouden van het recht van retour als B2B, noch als consument.

Betaling:

U kunt betalen binnen 14 dagen, dit via overschrijving per bank of giro als u een betaalrekening met internetbankieren heeft bij de ABN Amro, Fortis, ING , Rabobank of SNS Bank. Als de betaling succesvol verloopt versturen wij binnen 2 werkdagen uw bestelling. Daarnaast is het in sommige situaties zo dat u van ons per e-mail een iDeaL betaallink kunt ontvangen. Er is ook een mogelijkheid tot om per pin te betalen binnen onze vestiging aan de Julianastraat 41-B.

Betaling vooraf via Bankoverschrijving:

U draagt zelf zorg voor uw betaling aan ons.

Zorg ervoor dat u uw factuurnummer bij uw betaling vermeldt. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, sturen wij uw bestelling binnen 2 werkdagen naar u toe. Graag vragen wij u binnen 14 dagen de betaling te regelen na ontvangst factuur. In sommige gevallen bijvoorbeeld bij Drukwerk hanteren wij een voorruit betaling gedurende uw plaatsing, dit omdat wij dit niet voorfinancieren. Dit geldt ook voor eventuele afname van onze producten.

De producten en diensten blijven eigendom van IT-SKILLS NEDERLAND tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bij bronbestanden m.b.t aanpasbare en drukwerk klaar  bestanden voor eventueel overdragen vanuit IT-SKILLS NEDERLAND naar een ander persoon of bedrijf is het zo geregeld dat u dient te betalen voor het ontvangen van de desbetreffende bron bestanden. Hier staat een som tegenover van €500,- eenmalig. Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s, exclusief  21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij het product komt afhalen dan zijn er geen verzendkosten aan verbonden.

Mocht u de betaling niet op tijd voldoen dan komt er in de eerste instantie 55 euro administratiekosten bij. Wordt de betaling dan nog steeds niet binnen het aangegeven termijn overgemaakt dan zijn wij genoodzaakt dit uit handen te geven aan een incassobureau en zijn de kosten daarvoor bestemd voor de opdrachtgever.

Overeenkomst:

De koopovereenkomst tussen IT-SKILLS NEDERLAND en koper/afnemer is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging of factuur is ontvangen via de mail of opdrachtbevestiging.

Hosting , E-mail en Domeinregistratie:

IT-SKILLS NEDERLAND is niet aansprakelijk te stellen voor de afgenomen hostingpakketten.

IT-SKILLS NEDERLAND blijft rechtmatig eigenaar van de afgenomen hostingpakketten en/of losse domeinnamen. Tenzij de opdrachtgever voldoet aan haar betalingsverlichting. Indien u wilt opzeggen dient dit schriftelijk te gebeuren per e-mail of post en minimaal 30 werkdagen van te voren. Indien u een domeinnaam verkoopt aan een derde partij dient u er rekening mee te houden dat wij een percentage van 15% hanteren voor de overdraging van het domein. U dient te weten dat wanneer u niet tijdig opzegt m.b.t. uw afgenomen domeinnaam en/of hostingpakket, wij uw domeinnaam en/of hostingpakket verlengen met 1 jaar.

Levertijden:

Een artikel, indien voorradig, wordt verstuurd uiterlijk 1 werkdag na ontvangst van de betaling. Tenzij anders is afgesproken.

IT-SKILLS NEDERLAND hanteert een maximale levertermijn van 2 werkdagen. Tenzij het gaat om drukwerk of een product, hetzij een website, webshop. Na de maximale levertijd van 2 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

IT-SKILLS NEDERLAND is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Verzending:

Al onze bestellingen worden bezorgd door een vervoerder (Wij rekenen hiervoor € 8,-) Dit geldt ook voor digitale leveringen per e-mail. Tenzij u uw bestelling bij ons afhaalt. Wij dragen verantwoording voor aflevering tot het moment van daadwerkelijke aflevering. Als het pakket is afgeleverd, gaat de verantwoording over op die van de klant.

Garantie:

Wij leveren onze artikelen/producten met 12 tot 24 maanden fabrieksgarantie of als vermeld. Dit geldt niet voor eventuele afgenomen diensten op het gebied van websites en webshops.

1: Eventuele reclamering wordt in behandeling genomen indien deze binnen 14 dagen na levering rechtstreeks schriftelijk door IT-SKILLS NEDERLAND zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat reclamering binnen de garantie termijn dient plaats te vinden.

2: Indien de reclamering als gegrond wordt erkend, zulks ter beoordeling van IT-SKILLS NEDERLAND, kan deze hetzij het gebrek herstellen, hetzij het netto factuurbedrag restitueren.

3: Reclameren over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen van verzenddatum der facturen. Ook dient de brief goed onderbouwt te zijn. Eventuele derde partijen zijn bijvoorbaat buitengesloten.

4: Met het verstrijken van hierboven genoemde termijnen wordt wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de facturen te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclamering niet meer door IT- SKILLS NEDERLAND in behandeling genomen.

5: Het indienen van reclamering ontslaat wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met IT-SKILLS NEDERLAND ten opzichte van laatstgenoemde.

6: Ingeval garantie komt deze te vervallen indien zaken waarop die garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestemming c.q. onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers zijn verminkt of verwijderd.

Aansprakelijkheid:

1: IT-SKILLS NEDERLAND sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.

2: De eventuele aansprakelijkheid van IT-SKILLS NEDERLAND zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.

3: Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is IT-SKILLS NEDERLAND niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, eigen risico, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

4: In ieder geval is IT-SKILLS NEDERLAND niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

5: Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen en diensten door of namens de wederpartij, is IT-SKILLS NEDERLAND gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding.

Recht van retour:

De klant heeft echter het recht om binnen veertien dagen de overeenkomst te ontbinden en vervolgens nogmaals veertien dagen om de bestelling terug te sturen. Bij opgave van geldige reden kan de ontvanger een product retourneren waarbij de aankoopprijs en verzendkosten terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de ontvanger. Wat zijn de voorwaarden voor het recht van retour? Het product moet ongeopend geretourneerd worden, verpakkingen mogen niet beschadigd c.q. verbroken zijn. Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden geretourneerd indien er een ongeldige reden wordt opgegeven. Dit kan slechts IT-SKILLS NEDERLAND beoordelen en geen andere partij.

Privacy Policy IT-SKILLS NEDERLAND:

Algemeen:

IT-SKILLS NEDERLAND respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft per email of post vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. IT-SKILLS NEDERLAND zal uw persoonlijke gegevens NOOIT aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Wij gebruiken uw bedrijfsgegevens voor onze digitale portfolio en e-mail nieuwsbrieven.

Gebruik van uw N.A.W. Gegevens:

IT-SKILLS NEDERLAND gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten en producten te leveren. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en aflever adres nodig om uw bestelling uit te voeren en af te leveren.

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen.